Jermahn Durham Staff Photo

Class Schedule  

Mr. Durham’s Schedule – U.S. History

 

7:25 - 7:40         Arrival/Attendance

7:40 - 9:10         Block 1 (Ms. Johnson’s Class)

9:10 - 9:40         Block 2 (Mrs. Runnion’s Class)

9:40 – 10:15            P.E.

10:20 - 11:10     Block 2 (Continued)

11:10 - 12:08     Block 3 (Mr. Alexander’s Class)

12:08 – 12:38    Lunch

12:40 – 12:50    Recess

12:50 – 1:20             Block 3 (Continued)

1:20 - 2:40         Block 4 (Mr. Durham’s Class)

2:40                     Dismissal

 

Specials:

Tuesdays - Art/Music 8:35 - 9:05 (Mrs. Johnson's Class)

Thursdays - Guidance 10:30 -11:00 (Bi-Weekly) (Mrs. Runnion's Class)